Dokumentation

Web-Version (empfohlen)

Online Betriebsanleitung

PDF-Betriebsanleitungen

Irinos Original-Betriebsanleitung, Rev C (11 MB)

Irinos-Tool Benutzerhandbuch, Rev B (11 MB)

MscDll Referenzhandbuch, Rev A (3,5 MB)

Software / Firmware

Test- und Inbetriebnahme-Software

Irinos-Tool V2.0.1.8

Aktuelle Firmware-Dateien

Historie

IR-MASTER V1.1.0.8

IR-TFV V1.2.0.9

IR-INC V1.1.1.15

IR-AIN V1.1.1.7

IR-DIO V1.0.0.7

Ältere Firmware-Dateien

IR-MASTER V1.0.2.6

IR-TFV V1.0.3.5

IR-TFV V1.1.0.7

IR-TFV V1.1.1.8

IR-INC V1.0.4.12

IR-INC V1.1.0.14

IR-AIN V1.0.1.4

IR-AIN V1.1.0.6

Demo-Programme

für die MscDll

Delphi XE3 V1.0.2.4

Visual C++ 2010 V1.0.2

Visual Basic 2010 V1.0.0

Visual C# 2010 V1.0.0

3D-Modelle

3D-Modelle im STEP-Format

gepackt als ZIP-Datei (6,4 MB)